1.) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, verkopen, leveringen en diensten verricht door: 
a.) Deco155  gevestigd te Blesdijke; 
b.) Bestratings- en Tuinhoutcentrum Smit Blesdijke B.V. gevestigd te Blesdijke
c.) Bestratings- en Tuinhoutcentrum Smit Scharsterbrug B.V. gevestigd te Scharsterbrug
d.) Bestratings- en Tuinhoutcentrum Smit Emmeloord B.V. gevestigd te Emmeloord
e.) J. Smit Holding B.V. gevestigd te Blesdijke
f.) P. Smit Blesdijke Beheer B.V. gevestigd te Blesdijke
Hierna (alle en elk afzonderlijk) te noemen "de vennootschap". Allen zijn handelsnamen van de "Smit Groep".
2.) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen en door de vennootschap schriftelijk zijn bevestigd. 
3.) De algemene voorwaarden van de vennootschap zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op de overeenkomst van partijen. 
4.) Indien en zodra is komen vast te staan dat een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de vennootschap en wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

Aanbod en overeenkomst 
1.) Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. 
2.) Een opdracht tussen de vennootschap en wederpartij en wijzigingen daarvan worden van kracht hetzij op het 
moment waarop het door de wederpartij ondertekende exemplaar binnen een redelijke termijn door een persoon 
die de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigt, is ondertekend, hetzij nadat de vennootschap een of meer handelingen heeft verricht overeenkomstig een opdracht van de wederpartij. 
3.) De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met een opdrachtbevestiging van de vennootschap indien de wederpartij niet binnen vier werkdagen na datum van opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd. 
4.) Annulering dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert, is de wederpartij verplicht om aan de vennootschap te vergoeden de door de vennootschap in het verband met het doen van een aanbod en het tot stand komen ven de overeenkomt gemaakte kosten en de daaruit voortvloeiende schade, onverminderd het recht van de vennootschap tot ontbinding van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding. 

Levering 
1.) De levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de wederpartij op de tussen partijen overeengekomen datum van aflevering, welke datum is vermeld op de factuur, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk enige andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. 
2.) De vennootschap is nimmer verplicht de door de wederpartij geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van de door de wederpartij geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning van de vennootschap van de reden van het retourneren. 
3.) Indien de wederpartij niet in staat is om op het overeengekomen tijdstip de goederen in ontvangst te nemen bewaart - indien en voor zover mogelijk - de vennootschap de goederen tot op het moment dat de prestatie alsnog verricht kan worden met dien verstande dat de wederpartij, de door de vennootschap als gevolg van het niet op het overeengekomen tijdstip van aflevering geleden schade zal vergoeden, zulks onverminderd het recht van de vennootschap de overeenkomst wegens niet nakoming door de wederpartij te ontbinden. 
4.) Het risico van verlies of beschadiging van goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de wederpartij op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of door haar ingeschakelde derden zijn gebracht. 
5.) Vanaf het tijdstip, waarop de wederpartij de goederen in ontvangst had behoren te nemen zijn de goederen in die gevallen voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is eveneens gehouden de door de vennootschap gemaakte kosten van bewaring en transport te vergoeden. 

Eigendomsvoorbehoud 
1.) Alle aan de wederpartij geleverde en te leveren goederen blijven eigendom van de vennootschap, totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde goederen, diensten of verrichte of te verrichten werkzaamheden, wettelijke rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan. 
2.) De vennootschap heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of indien beslag wordt gelegd op de goederen of zaken van de wederpartij. 
3.) Indien partijen een betalingsregeling overeenkomen inhoudende een gehele of gedeeltelijke betaling na levering van de goederen, behoudt de vennootschap zich de eigendom van de door haar geleverde goederen voor tot het moment van algehele betaling door de wederpartij. 
4.) Bij niet tijdige voldoening van de wederpartij van zijn financiële verplichtingen jegens de vennootschap, is de wederpartij verplicht om, ingeval goederen door hem aan derden zijn geleverd, de vennootschap op eerste daartoe strekkende aanmaning al haar rechten te dier zake jegens die derde aan haar over te dragen of te verpanden, zulks naar rato, van hetgeen zij alsdan van de wederpartij de vorderen mocht hebben. Zodra de wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de vennootschap, is de vennootschap bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht te vestigen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van de vennootschap onverwijld opgave te doen van de namen en 
adressen van alle derden aan wie hij de door haar geleverde zaken en heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van de doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie van de vennootschap in gebreke blijft deze medewerking te verlenen verbeurt hij een onmiddellijke opeisbare boete ten bedrage van 25% van de openstaande vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5% van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van de vennootschap om nakoming te vorderen. 

Reclame 
1.) De wederpartij dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van de vennootschap vervalt. 
2.) De controle op de hoeveelheid alsmede de kwaliteit van de geleverde goederen berust bij de wederpartij. De controle wordt geacht door de wederpartij te zijn uitgevoerd bij de aflevering van de goederen. 
3.) Indien de geleverde goederen zijn verwerkt wordt de wederpartij geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben aanvaard. 

Prijzen en betaling 
1.) De prijs bestaat uit de koopprijs van de goederen en de kosten van verpakking en transport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle in een overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeldt. Betalingen dienen evenwel inclusief B.T.W. en/of andere heffingen te geschieden. 
2.) De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle aanvulling daarop door de vennootschap geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag van levering c.q. dienstverlening gelden. Betaling dient plaats te vinden bij aflevering van de goederen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
3.) Indien er bij de vennootschap gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de vennootschap bevoegd de levering van de goederen uit te stellen tot het moment waarop de wederpartij zekerheidstelling voor de betaling heeft verschaft. 
4.) Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen dan wel op grond van het tweede lid bepaalde tijdstip betaalt, zal de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. 

Overmacht 
1.) Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: de omstandigheden die de nakoming van de 
overeenkomst verhinderen en niet aan de vennootschap zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder andere doch 
niet uitsluitend begrepen stakingen en ziekte van het personeel en vervoersstoringen, een en ander zowel indien 
deze voorkomen bij de vennootschap als bij haar toeleveranciers. 
2.) Gedurende overmacht zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende leverings- en andere verplichtingen van de 
vennootschap opgeschort. Beide partijen zijn alsdan bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat er een recht op schadevergoeding ontstaat te ontbinden, indien de periode, waarin door overmacht de nakoming van een verplichting van de vennootschap niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden. 
3.) Indien de vennootschap voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst of indien de geleverde goederen ten gevolge van het niet kunnen leveren van de resterende goederen van nul en generlei waarde zijn, de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, mits de wederpartij de geleverde goederen aan de vennootschap retourneert in de staat waarin de vennootschap de goederen aan de wederpartij heeft geleverd, en hij alle kosten die de vennootschap ter zake heeft gemaakt vergoedt. De vennootschap verplicht zich in dat geval de prijs voor zover deze is voldaan, na aftrek van gemaakte kosten aan 
de wederpartij te restitueren. 
4.) De vennootschap heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, eerst intreedt nadat zij aan haar verplichting had moeten voldoen. 

Ontbinding 
1.) Aan de ene partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 
2.) Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, alsmede in geval van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, onder curatele stelling of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft de vennootschap het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
3.) Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft of had moeten ontvangen, zal de ontbinding op deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet van invloed zijn, tenzij de vennootschap ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de vennootschap in verband met hetgeen ter uitvoering van de overeenkomst reeds vóór de ontbinding is verricht of geleverd, heeft gefactureerd of zou kunnen factureren, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 
4.) De vennootschap zal wegens de beëindiging van de overeenkomst om de hiervoor bedoelde redenen nimmer een schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid 
1.) De vennootschap sluit uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, die direct of indirect voortvloeit uit de uitvoering van deze overeenkomst jegens de wederpartij en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de vennootschap of haar leidinggevende ondergeschikten. Niet tegenstaande het vorenstaande zal de vennootschap nimmer aansprakelijk zijn voor schade, tenzij zulks in rechte is vastgesteld. 
2.) Buiten de in dit artikel genoemde gevallen aanvaardt de vennootschap geen enkele schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou zijn gebaseerd. 

Geschillen en toepasselijk recht 
1.) Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. 
2.) Overeenkomsten tussen de vennootschap en wederpartij worden beheerst door Nederlands recht. 

Incassokosten 
Alle kosten waaronder incasso-deurwaarderskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke door de vennootschap worden gemaakt teneinde de nakoming van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen in ieder geval 15% van het factuur bedrag met een minimum van € 250,-. 

Deponering 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Friesland en Kamer van Koophandel voor Flevoland. Alleen de gedeponeerde tekst is rechtsgeldig.

BTW Nr: NL8142.72.113.B01

KVK: 01083441

© 2013 - 2023 Deco155.nl Woondecoratie en woonaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel